Home Ubytovanie Stravovanie Rekreácia Cenník Letná turistikaÚzemie mikroregiónu Vám ponúka na výber nielen tieto turistické trasy.

Chata Borinka – Suchý vrch – Banská Bystrica/sidl. Fončorda
Modrá turistická trasa
Pohodlná trasa, vhodá aj pre rodiny s deťmi, nazývaná aj cestou „Cez tri chaty“. Chatu na Suchom vrchu, ktorá je v súčastnosti mimo prevádzky nahradila chata Irisa, prípadne ďalšia vhodná zastávka na Pony-Farme s možnosťou občerstvenia, ubytovania a jazdy na koňoch.

turistická mapa

Chata Borinka – Chata nad Králikmi – Chata nad Tajovom – Kordíky
Turistická trasa modrá, zelená
Prvá časť, po Chatu nad Tajovom, je prechádzkového charakteru, vedie po asfaltovej ceste územím s rekreačnými objektmi. Ďalšia časť – turistika týmto terénom je pohodlná, cez les stredne obťažna, orientačne nenáročná

turistická mapa

Chata Borinka – Chata nad Králikmi – Kralické sedlo
Turistická trasa modrá, zelená
Lúkami vystúpime k Chate nad Králikmi. Prejdeme popri vrcholovej stanici lyž. vlekov a vystúpime do sedla na horizonte k vodojemu. Lesná cesta pokračuje len v miernom stúpaní pod Zlatú studňu, ale my odbočíme do lesa nad oplotením vodojemu a strmým chodníkom vo svahu vystupujeme do Králického sedla. Druhá časť, tzv. Zbojnícky chodník, je namáhavá, ale umožňuje rýchly prechod cez hrebeň.

turistická mapa

Chata Borinka – Chata nad Králikmi – Bystrické sedlo – Skalka – Tunel – Kordicke sedlo
Turistická trasa modrá, červená
Trasa skladajúca sa z dvoch rozdielnych častí. Prvý úsek je pohodlný a veľmi vyhľadávaný v letnom i zimnom období. Druhá časť je namáhavejšia, je to prechod cez hrebeň. Od Chaty nad Králikmi po hrebeň obťažné.

turistická mapa

Chata Borinka – Chata nad Králikmi – Bystrické sedlo – Králické sedlo
Pokojnou cestou pohodlne lúkami vystúpime k Chate nad Králikmi, za chatou do lesa a cestou k lyž. mostíkom. Pokojna prechádzka sa zmení na mierne obtiažnu turistiku - strmo svahom chodníkom až na hrebeň do Bystrického sedla (pekné výhľady) a hrebeňom až do Kralického sedla.

turistická mapa

Cyklotrasa BB-Králiky vedie popri Chate Borinka, teda z Chaty Borinka sa môžete vydat smerom na BB cez Mútne sa dotanete k Pony Farme na Suchom vrchu a odtiaľ do Banskej Bystrice. Na opačný smer z Chaty Borinka sa môžete vydať cez Králiky u Ruskov severovýchodným smerom do Tajova alebo severným smerom k Chate nad Tajovom a odtiaľ do obce Kordíky a prípadne pokračovať do Harmanca.

The microregion area offers you (not only) these tourist tracks.

Borinka cottage – Suchý vrch
(Dry Hill)– the city of Banská Bystrica/residential area Fončorda
Blue tourist track
A comfortable track suitable also for families with children. It is also called „By three cottages“. A cottage on Suchý vrch (Dry Hill), which is at present out of service, was replaced by a cottage Irisa, or eventually another suitable stop: at Pony-Farm with the possibility of refreshment, accomodation
and horse riding.

Tourist Map

Borinka cottage – Cottage above Králiky region – Cottage above Tajov region – Kordíky
Blue - green toursit track
The first part of the track - to a cottage over Tajov region – is of walking nature. It leads on an asphalt path through an area with recreational objects. The second part of the track is comfortable, when walking through a forest – with medium difficultness. The orientation is undemanding.

Tourist Map

Borinka cottage – Cottage above Králiky region – Králiky saddleback
Blue – green tourist track
We will ascend to the cottage above Králiky region walking through meadows. We will pass the top point of ski lifts and ascend to the saddleback on the horizon towards a water reservoir. The forest route continues, slightly rising towards Zlatá studňa (Golden Well); however, we will turn towards the forest spreading over the fencing of the water reservoir and walk on a steep path climbing to Králiky saddleback. The second part of the track, so called Robbers’ path, is demanding but enables us to cross the ridge swiftly.

Tourist Map

Borinka cottage – Cottage above Králiky region – Bystrica saddleback – Skalka (little rock) – Tunnel – Kordíky saddleback
Blue – red tourist track
This track consists of two different parts. The first one is comfortable and much-sought-for in summer as well as in winter. The second part is more demanding – it is a crossing over the ridge. It is demanding, especially the part from the cottage above Králiky region to the ridge.

Borinka cottage – Cottage above Králiky region – Bystrica saddleback – Králiky saddleback
The ascent to the cottage above Králiky region is comfortable - a peaceful path through meadows. Behind the cottage we will walk towards a forest, on a path leading towards ski jumps. The easy walk will change to a slightly demanding tour – walking on a steep path to the ridge of Bystrica saddlebag (lovely views) and via the ridge to Králiky saddleback.

Tourist Map

Bicycle track: the city of Banská Bystrica - Králiky passes Borinka cottage, so from the cottage you can set forth towards Banská Bystrica. Via Mútne you will get to a Pony Farm on Suchý vrch (Dry Hill) and from there to Banská Bystrica. If you want to go the opposite direction from Borinka cottage, you can set forth northeast towards Tajov via Králiky u Ruskov or north towards a cottage over Tajov and from there to a village Kordíky and eventually continue to a village Harmanec.
Chata Borinka, 976 34 Králiky, tel.: +421 (0)905 241 860, chataborinka@chataborinka.sk


© 2005 A grafik, spol. s r.o.